Kulttuuriympäristöohjelma

Body

Mikä on kulttuuriympäristö?

Perinnemaisemat, arkeologinen perintö ja rakennettu ympäristö muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan kulttuuriympäristöksi. Ihmisen toiminta ja vuorovaikutus luonnon kanssa eri aikakausina näkyy ympäristössämme. Kulttuuriympäristön arvo on sen historiallisessa ja alueellisessa kerrostuneisuudessa. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia sekä luo alueelle omaleimaisuuttaa ja lisää alueen viihtyisyyttä sekä vetovoimaa.

Lue lisää kulttuuriympäristöstä Ympäristöministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston yhteisestä Kulttuuriympäristömme.fi -palvelusta. 

Lue lisää kulttuuriympäristöjen vaalimisesta Museoviraston sivulta.

Kuka huolehtii kulttuuriympäristöstä?

Espoon kulttuuriympäristöjen tutkimus ja vaaliminen on Espoon kaupunginmuseon keskeinen tehtävä. Museo tuottaa kulttuuriympäristöjä koskevaa perustietoa sekä osallistuu asiantuntijana kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin.  

Mikä on kulttuuriympäristöohjelma ESKO?

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä asukkaiden ja yhteisöjen työkalu paikallisen kulttuuriympäristön kehittämiseksi ja hoidon suunnittelemiseksi. Sen tarkoituksena on linjata, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään. Kulttuuriympäristöohjelma toimii kulttuuriympäristöä koskevan päätöksenteon ja viranomaistyön pohjana.

Ohjelman suunnittelussa eri alojen asiantuntijatieto yhdistyy alueen asukkaiden ja käyttäjien näkökulmaan. Kulttuuriympäristöohjelman avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Lue lisää Kulttuuriympäristöohjelmista Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Ketkä tekevät kulttuuriympäristöohjelma ESKOa?

Espoon kulttuuriympäristöohjelmaa suunnitellaan eri toimialojen välisenä yhteistyönä. Projektia johtaa Espoon kaupunginmuseo ja siihen osallistuvat toimialoista Tekninen ja ympäristötoimi sekä Sivistystoimi. Kuntalaisten ja alueen käyttäjien arvot ja näkökulmat otetaan osaksi ohjelmaa. 
 

Kiitos vastauksista "Kaikkien aikojen Espoo" -kyselyyn!

Kysely on päättynyt, mutta voit tutustua loppuraporttiin: Kaikkien aikojen Espoo -kyselyn loppuraportti.

Tutustu kyselyn pohjalla olleeseen kartta-aineistoon, jossa on tietoa Espoon kulttuuriympäristökohteista:
Espoon arvokkaat kulttuuriympäristöt