Kulturmiljöprogram

Body

Vad är en kulturmiljö?

Kulturlandskap, arkeologiskt arv och bebyggd miljö bildar en helhet som kallas kulturmiljö. Mänsklig aktivitet och interaktion med naturen i olika åldrar syns i vår miljö. Värdet av kulturmiljön ligger i dess historiska och regionala avlagringar. En välskött kulturmiljö bidrar till människors välbefinnande, vilket skapar en särskild karaktär för regionen och ökar områdets trivsamhet samt dragningskraft.

Läs mer om kulturmiljön på Miljöministeriets, Undervisnings- och kulturministeriets samt Museiverkets gemensamma tjänst  Varkulturmiljo.fi .

Läs mer om att värna om kulturmiljöer på national Museiverkets webbplats.

Vem sköter om kulturmiljön?

Forskandet och värnandet om Esbos kulturmiljöer är en central uppgift för Esbo stadsmuseum. Museet producerar grundläggande information om kulturmiljöerna och deltar i stadsplanerings- och byggnadslovsprosesserna som sakkunnig expert. 

Läs mer om Kulturmiljöprogram på Miljöförvaltningens webbplats.

Vad är kulturmiljöprogrammet ESKO?

Kulturmiljön är ett verktyg för myndigheter och invånare samt gemenskaper att utveckla en lokal kulturmiljö och planera dess vård. Dess syfte är att definiera sättet på vilket den kulturella miljön i regionen förvaltas och används. Kulturmiljöprogrammet utgör grunden för beslutsfattande och myndighetsarbete som berör kulturmiljön.

Vid utformningen av programmet kombineras sakkunnigheten inom de olika fälten med områdets invånares och användares synvinklar. Kulturmiljöprogrammet bidrar till att stärka den lokala identiteten och uppskattandet av kulturmiljön.

Vem gör kulturmiljöprogrammet ESKO?

Esbos kulturmiljöprogram är ett samarbete mellan olika sektorer. I projektet samarbetar Esbo stadsmuseum, Teknik- och miljösektorn och Bildningsektorn. Esbobornas och de lokala användarnas värderingar och perspektiv ingår i programmet. Läs mer om Kulturmiljöprogrammen på Miljöministeriets webbplats

 

Tack för alla svar på "Alla tidernas Esbo -enkäten! 

Enkäten är stängd, kolla på svar på enkäten:
Alla tiders Esbo.